Mely tartalmazza alvállalkozói minőségében a Herczeg Design Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lépcsőház 1. emelet., Cg.: 11-09-025120, Adószám: 25883819-2-11) a továbbiakban, mint Szállító vagy Herczeg Design Kft. valamint a vele szállítási szerződést kötő partner a továbbiakban mint Vevő, a továbbiakban a Szállító és a Vevő együttesen „Felek”, vagy bármelyikük külön nem nevesítve „Fél” – közötti jogviszonyra irányadó általános szabályokat. 1. Az Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) alkalmazása Az ÁSZF rendelkezéseit abban az esetben és olyan mértékben kell alkalmazni, amennyiben a Szállító és a Vevő írásban eltérően nem állapodtak meg. Amennyiben a Felek között az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő tartalmú írásbeli megállapodás/szerződés jön létre, úgy az ÁSZF- et csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Felek megállapodása az adott kérdés vonatkozásában nem tartalmaz rendelkezést. 2. Időbeli hatály Jelen ÁSZF határozatlan ideig érvényes és a keltezésben szereplő dátumtól válik hatályossá. Érvényessége visszavonáskor, vagy egy módosítás hatályba lépésével szűnik meg. 3. A szállítási jogviszony létrejötte Amennyiben a Felek írásbeli szerződést nem kötnek, úgy a szállítási jogviszony a Felek között a Vevő által leadott írásbeli megrendelésnek a Szállító arra jogosult munkatársának írásbeli visszaigazolásával jön létre. A Szállító csak azt a Megrendelést tudja visszaigazolni, amely részletesen és pontosan megjelöli a megrendelt árut, annak mennyiségét, a szállítási paritást, a szállítási paritásnak megfelelően szükséges adatokat, a Vevő azonosítóit (nyilvántartási szám, adószám, székhely, képviselő), teljesítési határidő(k)et. A megrendelést a Szállító 3 (három) munkanapon belül írásban visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megrendeléshez képest módosítást tartalmaz, úgy a jogviszony a visszaigazolás szerinti tartalommal jön létre, amennyiben azt a Vevő 3 (három) munkanapon belül írásban rögzítetten elfogadja, visszaigazolja. Amennyiben a Szállító vagy a Vevő a visszaigazolást elmulasztja, a Felek között érvényesen nem jön létre jogviszony, így egyik Félnek sem keletkezik kötelezettsége. A megrendelés leadása és visszaigazolása, valamint az ÁSZF egésze vonatkozásában írásban közöltként fogadják el a Felek a postai úton történő megküldésen túl – az email útján való közlést is. 4. A megrendelés teljesítése A megrendelést a Szállító a Felek 3. pont szerinti megrendelés és visszaigazolás szerint eltérő megállapodás hiányában Incoterms 2010 szerinti tartalommal teljesíti. A kárveszély viselése minden esetben a választott paritás Incoterms 2010 szerinti tartalma alapján száll át a Vevőre. A 3. pont szerinti megrendelés és visszaigazolás-ban foglaltak szerint köteles a Vevő vagy a Szállító gondoskodni a megfelelő szállításról. A Szállító valamennyi megrendelést a megfelelően kiállított fuvar- és egyéb okmányokkal együtt teljesíti a fuvarozó, illetve a Vevő felé. A Vevő köteles a megrendelt árut a teljesítés helyén átvenni. Amennyiben az átvételkor mennyiségi, vagy a csomagolás esetleges sérülése miatt kifogás merülne fel, köteles azt a Vevő jegyzőkönyvben rögzíteni, és kifogását haladéktalanul írásban közölni a Szállítóval. A Felek a kifogást kötelesek kölcsönösen együttműködve megvizsgálni, és annak elintézésében megegyezni. A kifogás, illetve a kifogás megoldására irányuló intézkedés folyamatban léte nem szolgálhat alapul a vételárból történő visszatartásra kivéve, ha a kifogást a Szállító kifejezetten írásban elfogadta, vagy a Felek ebben kifejezetten, írásban így állapodtak meg. A Szállító rögzíti, hogy valamennyi megrendelés vonatkozásában hibátlan teljesítésnek minősül, amennyiben a megrendelt árut +/- 5%-os mennyiségi eltéréssel teljesíti, valamint tekercsben kiszerelt áru esetében az, ha maximum 5%-ban a reguler tekercshossztól eltérő hosszúságú tekercsben teljesít. 5. A szerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítése A Szállító jogosult és köteles a teljesített megrendelés alapján legkésőbb a teljesítés napján számlát kiállítani, és annak eredeti példányát a Vevő részére megküldeni. A Vevő a Szállító által kiállított számlát köteles befogadni, és annak ellenértékét a megjelölt határidőben és módon teljesíteni. Amennyiben a Vevő számlával kapcsolatban kifogással él, köteles azt a Szállítóval haladéktalanul írásban közölni a számla egyidejű visszaküldésével. A számlával kapcsolatban kifogást kizárólag abban az esetben jogosult a Vevő tenni, ha a számla nem megfelelően, vagy nem a megrendelésnek megfelelő tartalommal lett kiállítva. Amennyiben a Vevő a számlát visszaküldi, úgy a Szállító a kijavított számlát haladéktalanul kiállítja és megküldi a Vevő részére. A fizetés anyagköltség esetén szerződés szerint előre utalással történik, míg a kivitelezési munkálatok vállalkozói díjának fizetési határideje a teljesítés megtörténtét követően a szerződés szerint esedékes, de legkésőbb a számla keltétől számított 30 (harminc nap). Amennyiben a Vevő a szerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, úgy a Szállító késedelmi kamatot követelhet a késedelembe esés napjától a megfizetés napjáig terjedő időszakra. Az éves késedelmi kamat mértéke 5%. A Szállító fenntartja a jogot, hogy mindaddig, amíg a Vevőnek a Szállító felé lejárt és meg nem fizetett tartozása áll fenn, megtagadja a további megrendelések befogadását, illetve teljesítését. 6. Minőségi kifogások A Szállító a megrendelt árut a mindenkori certifikáció szerinti minőségben teljesíti. A Szállító nem vállal felelősséget a certifikációban megjelölttől eltérő, illetve a nem rendeltetésszerű felhasználásból, használatból eredő semmilyen kárért, követelésért. Az áru a Szállító kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem szállítható vissza. Amennyiben a Vevő az árut harmadik fél (Felhasználó) felé tovább értékesíti, és a minőségi kifogást a Felhasználó a Vevővel közli, a Vevő azt saját hatáskörben csak saját terhére fogadhatja és ismerheti el. A Vevő a saját hatáskörben elfogadott minőségi kifogásokat a Szállítóval szemben nem érvényesítheti. 7. Szerzői és iparjogvédelmi jogok A Vevő a Szállító árujával, termékeivel kapcsolatban semmiféle jogot (védjegy, iparjogvédelmi jog stb.) nem szerez meg, azok birtoklására nem jogosult, és nem is válik jogosulttá. A Vevő nem jogosult ezen termékek vonatkozásában védjegyet, iparjogvédelmi jogot stb. saját neve vagy más eltérő név alatti bejegyeztetésére, nyilvántartásba vételére, egyéb módon történő megszerzésére. 8. Vis maior és lehetetlenülés Ha olyan ok merül fel, amely a Szállító teljesítését lehetetlenné teszi (vis maior) és a teljesítést lehetetlenné tevő okért egyik Fél sem felelős, a Szállító teljesítési kötelezettsége megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles erről a másik Felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelős. Vis maior esetén a Feleket fokozott együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. A vis maior esete a fizetési kötelezettséget nem érinti és nem érintheti. Amennyiben a Szállító teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Vevő felelős, a Szállító mentesül kötelezettsége alól, és a Vevő köteles a Szállítónak ezzel összefüggésben felmerült teljes kárát megtéríteni. Amennyiben a Szállító teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Szállító felelős, a Szállító az ezen okból a Vevőnél felmerült vagyoni kárt köteles megtéríteni. A Szállító érdekkörében felmerült lehetetlenülés nem érinti a Vevőnek a korábbi teljesítésekből a Szállító felé fennálló fizetési kötelezettségét. 9. Joghatóság és illetékesség Felek kötelesek a felmerülő jogviták rendezését békés úton megkísérelni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek a magyar bíróság joghatóságát kötik ki a perrendtartás szabályai szerint. Budapest, 2019. december 04. Herczeg Design Kft.
Download Dokument (PDF) Download Dokument (PDF)
Általános Szállítási Feltételek
Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető weboldalunkon és letölthető az itt található „Download“ gombra kattintva
Download Dokument (PDF) Download Dokument (PDF)